کد خبر : 286

شهید برکت میرشکاری فرزندسیاه اهل وساکن بجگان در سال ۶۱از طرف بسیج و سپاه پا سداران انقلاب اسلامی از بجگان اعزام شدیم شهید میر شکاری بنده را د پا یگاه شهید فولادگر بجگان دعوت به جبهه کردند

نودژنیوز:شهید برکت میرشکاری فرزندسیاه اهل وساکن بجگان در سال ۶۱از طرف بسیج و سپاه پا سداران انقلاب اسلامی از بجگان اعزام شدیم شهید میر شکاری بنده را د پا یگاه شهید فولادگر بجگان دعوت به جبهه کردند این در صور تی بود که بنده اصلا ” تمایلی ندا شتم که به جبهه بر وم و لی ایشان با تبسم گفتند شما اینجا نمی مانید و با من به جیهه می آیید طبق گفته ایشان و قتی که از شهید میر شکاری فاصله گر فتم و به طر ف خانه ر فتم مصمم شد م که به جبهه بر وم و از همان لحظه به بعد همیشه با هم بود یم شهید میر شکاری اخلاق حسنه ای داشتند بطور یکه در میان دوستان و آشنا یان و این طر یق شنا خته بود بعداز اینکه آموز شی رفتیم بنده به گفته خود شان که می گفتند شما آر پی جی زن شو ید و من کمکی شما می شو م همین طور هم شد هیچگاه کسی از ایشان ر نجش ندید تا اینکه به جبهه ر فتیم و د سته ها وگروهانها مشخص شدند و من وشهید میرشکاری با هم شد ید همسنطور که می ر فتیم وبنده در حال صحبت کردن بود م خمپاره ای امد وبا چند نفر دیگر به در جه رفیع شهادت نائل امدند ایشان در منطقه میمکها به شهادت رسید ند و پیکر پاک شهید به ر وستا منتقل گردید بو دبه خاک سپر ده شد .

وصیت نامه :

بسمه تعالی

خدمت نور چشمی؟؟؟میر شکاری سلا م

پس از عرض وسلا م و سلا متی شماراازدر گاه خداوند متعال خواسته وخواهانم امید وار م  به خداوند متعال که همیشه او قات صحت وسلا مت بوده باشیدو هیچگونه غمی وکسالتی نداشته با شید بجز سلا متی باری فرزند عزیزم اگر از طر یق مهر ومحبت خودتان جویای احوال پدر خود و اینجا نب برکت شکاری پر سان شو ید تا این ساعت و این دقیقه که چند کلمه ای بیاد آوری شما مشغول هستم غمی و کسالتی ر خ آورنگردیده است بجز دوری دیدار عزیز و شیر یق شما که ان هم امید وارم به خداوند متعال که همیشه او قات صحت وسلا مت با شیم که ان شاء الله دوباره دیدار ها تازه و ملاقات گرددبه حق محمد وال طهر ینآمین یاررب عالمین خد مت فرزند عزیز عیسی میر شکاری با والده اش سلا م ودعا گویم خد متفرزند عزیز م جمشید میر شکاری سلا م میر سا نم فرزندم میر ز با احمد سلا م می ر سا نم دختر م ز ینب سلام میرسانم د ختر م فریبا راسلا م میرسانم دختر م فاطمه سلام میرسا نم .

آنکه شما رافرا موش نمیکند برکت میر شکاری

حاضراست مشهدی غلا محسین شر فی خدمت مشهدی علی و مشهدی در ویش با اهل منزل سلا م میر ساند .

کاتب حسین آزادی خد مت نامبر دگان سلا م میر سا نم.

من برکت ر زمنده ام

دل زدنیا کنده ام

مادرمن برکت ر زمنده ام

مادردل زدنیا کنده ام

خد مت ماد گرا می و مهربا نم

مشهدی نسا ء سنگر سلا م پس از عرض سلا م اسمد وار م به خداوند بزر گ که حالت خوب باشد و هیچگونه غمی و کسالتی نداشته با شید بجز سلا متی مادر اگر از احوال من پر سان شوید حالم خوب است ولی دل زدنیاکنده ام .

خداحافظ به امید پیر وزی برکت میرشکاری

 

Likes(0)Dislikes(0)