کد خبر : 496

گفتگوی تریبون جنوب بافرماندارمحترم شهرستان منوجان درخصوص وضعیت توزیع کالاهای تنظیم بازاردراین شهرستان منوجان را در ادامه مشاهده می کنید .

نودژ نیوز: سراجی فرماندارشهرستان منوجان باتشکیل جلسه اضطراری ستادتنظیم بازاربه وضعیت اصناف ونانوایی های سطح شهرستان دربخشهای مرکزی وآسمینون رسیدگی کردوتصریح کرد:باهرگونه گران فروشی واحتکاراحتمالی برخودقانونی صورت می گیرد.وی افزود:درچنین شرایطی که دشمنان اسلام قصدایجادفتنه درکشورراداندازمردم ورسانه هاخواست تادولت رادرجهت جراحی اقتصادی یاری دهند.

Likes(1)Dislikes(0)