کد خبر : 629

جلسه کارگروه منطقه ۹ شهرداران جنوب کرمان به میزبانی شهرداری رودبار جنوب برگزار شد.

نودژنیوز:جلسه کارگروه منطقه ۹ شهرداران جنوب کرمان به میزبانی شهرداری رودبار جنوب برگزار شد.

Likes(0)Dislikes(0)