کد خبر : 670

ریشه کنی درختان کنوکارپوس ، شن ریزی و تسطیح پیاده رو مسیر رفت بولوار فرهنگ شهر نودژ توسط شهرداری نودژ انجام گرفت .

نودژ نیوز:ریشه کنی درختان کنوکارپوس ، شن ریزی و تسطیح پیاده رو مسیر رفت بولوار فرهنگ شهر نودژ توسط شهرداری نودژ انجام گرفت .

Likes(0)Dislikes(0)